ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Нормативни документи

Прикачени документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - до уч. 2026-2027 г.
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - V - VII клас - 2023-2024
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ -I - IV клас 2023-2024
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛ. ОБЩНОСТ - 2023-2024
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2022-2023
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - 1. -7. клас - 2022-2023
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021-2022
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦОУД -2021-2022
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - 1. -7. клас - 2021/2022
ПЛАН - ПРОГРАМА по БДП -2021
ПДУ - 2020-2021 г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Форми на обучение
План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията
Училищна програма за ЦОУД
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2020/2021
Годишен план - 2020/2021 уч. година
Училищен план 2020/2021 година
Стратегия за развитие 2016/2020г.
Етичен кодекс
Училищен план - 2019/2020 година
Училищен план - 2018/2019 година
Училищен план - 2017/2018 година
Годишен план - 2017/2018 година